logo

Trung tâm Văn hóa, Thông tin thể thao huyện Đất Đỏ nằm tại trung tâm của huyện với diện tích 6,13 ha. Đầu năm 2014 công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng, kịp thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân trên địa bàn huyện.