logo

Kaysone Phomvihane là lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ năm 1955 trên cương vị Tổng bí thư. Ông là Thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và sau đó từ 1991 là Chủ tịch cho đến khi mất năm 1992.
Khu tượng đài được xây dựng tại quận Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet, Lào.